JJRS > Volume 16 Issue 4 Review article: Recent Japanese publications on religion. A review of Shūkyō Shakaigaku no Kai, Ikoma no kamigami: Gendai toshi no minzoku shūkyō; Numata Kenya, Gendai Nihon no shin shūkyō; Ōmura Eishō and Nishiyama Shigeru, Gendaijin no shūkyō; Miyake Hitoshi, Kōmoto Mitsugi, and Nishiyama Shigeru, Shūkyō-Riidingsu: Nihon no shakaigaku; Nishijima Takeo, Shinshūkyō no kamigami.

Reader, Ian

Download PDF