JJRS > Volume 20 Issue 2-3 Recent Japanese publications on the New Religions: The work of Shimazono Susumu. A review of Shimazono Susumu, Gendai kyūsai shūkyōron; Shin-shinshūkyō to shūkyō būmu; Sukui to toku: Shinshūkyō shinkōsha no seikatsu to shisō.

Reader, Ian

Download PDF