JJRS > Volume 32 Issue 1 Review of: He Yansheng, trans., Zheng fa yan zang [Shōbōgenzō].

Liang Xiao-hong and Paul Swanson

Download PDF